بسته بندی داروی امپاور

امپاور (امپاگلیفلوزین)

Empaver (Empagliflozin)
قرص های روکش دار 500 / 5، 500/ 12/5، 1000 / 5، 1000 / 12/5 میلی گرمی امپاور پلاس

امپاور پلاس (امپاگلیفلوزین/متفورمین)

Empaver Plus (Empagliflozin/Metformin)
ترایتیس® (امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین/متفورمین)

ترایتیس® (امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین/متفورمین)

داروی دیپتاپلاس شرکت اکتوور

دیپتا پلاس® (لیناگلیپتین/متفورمین)

®Dipeta plus
دیپتا® (لیناگلیپتین)

دیپتا® (لیناگلیپتین)

Linagliptin
قرص 50/500 و 50/1000 سیگومت

سیگومت (سیتاگلیپتین/متفورمین)

Sigomet (Sitagliptin/Metformin)
گلایپاور® (امپاگلیفلوزین/ لیناگلیپتین)

گلایپاور® (امپاگلیفلوزین/ لیناگلیپتین)

گلایپاور®
glodap

گلوداپ® (داپاگلیفلوزین)

Glodap (Dapagliflozin)
گلوداپلاس® (داپاگلیفلوزین/متفورمین)

گلوداپلاس® (داپاگلیفلوزین/متفورمین)

Dapagliflozin plus metformin
قرص گلوکوونس

گلوکوانس (متفورمین هیدروکلراید/گلی بنکلامید)

Glucovance (Metformin/Glibenclamide)
قرص های 25، 50 و 100 میلی گرمی گلیستا (سیتاگلیپتین)

گلیستا (سیتاگلیپتین)

Glysta (Sitagliptin)
گلیکوور (گلیکلازید) 30 و 60 میلی

گلیکوور (گلیکلازید)

Glicover (Gliclazide)