آریزوور

آریزوور (آریپیپرازول)

ARIZOVER
آسنترا (سرترالین)

آسنترا (سرترالین)

ASENTRA
alventa

آلوینتا (ونلافاکسین)

ALVENTA
اس سیتاور (اس سیتالوپرام)

اس سیتاور (اس سیتالوپرام)

Escitover 10
اکتوپنتین (گاباپنتین)

اکتوپنتین (گاباپنتین)

ACTOPENTIN
اکتوسرک (بتاهیستین)

اکتوسرک (بتاهیستین)

ACTOSERC
رص های روکش دار 250، 500، 750 و 1000 میلی گرمی الپرا (لوتیراستام) دربسته بندی اکتوور

الپرا (لِوِتیراستام)

ELEPPRA
eleppra

الپرا (لِوِتیراستام)

ELEPPRA
تازادپ (میرتازاپین) اکتوور

تازادپ (میرتازاپین)

TAZADEP
بسته بندی تیزانوور (تیزانیدین) اکتوور

تیزانوور (تیزانیدین)

TIZANOVER
روبیفن (متیل فنیدات)

روبیفن (متیل فنیدات)

rubifen
قرص 5 و 10 زولیور (زولپیدم) شرکت اکتوور

زولیور (زولپیدم)

ZOLIVER