آتورکسین (آتورواستاتین)

آتورکسین (آتورواستاتین)

ATOREXIN
بسته بندی آسپرین تولید شرکت اکتوور

آساور (آسپیرین)

ASAVER
آملوبر (آملودیپین)

آملوبر (آملودیپین)

AMLOBER
اپرینسا (اپلرنون) داروی شرکت اکتوور

اپرینسا(اپلرنون)

EPRINSA
بیتوال® (ساکوبیتریل/ والسارتان) bitval

بیتوال® (ساکوبیتریل/ والسارتان)

Bitval (Sacubitril/Valsartan)
تلمیک اچ (تلمیسارتان_هیدروکلروتیازید)

تلمیک اچ (تلمیسارتان_هیدروکلروتیازید)

Telmisartan_Hydrochlorothiazide
بسته بندی قرص روکش دار 60 و 90 تیکورا (تیکاگرلور) اکتوور

تیکورا (تیکاگرِلور)

Ticora (Ticagrelor)
رالیزا (رانولازین)

رالیزا (رانولازین)

Ranolazine
بسته بندیهای رزورکسین (رزوواستاتین)با دوزهای مختلف اکتوور

رزورکسین (رزوواستاتین)

Rosurexin (Rosuvastatin)
ریتکارد (فلکائینید استات)

ریتکارد (فلکائینید استات)

Rytcard
بسته بندی زیلت شرکت اکتوور

زیلت (کلوپیدوگرل)

Zyllt (Clopidogrel)
Sustac

سوستاک (نیتروگلیسیرین)

Sustac (Nitroglycerin)