استیل سیستئین - شرکت داروسازی اکتوور

استیل سیستئین

ACETYLCYSTEINE
اکتوکلد داروی شرکت اکتوورکو

اکتوکلد® (استامینوفن/ فنیل افرین/ دکسترومتورفان/ کلرفنیرامین)

اکتوکلد
اکتوکلد® روز (استامینوفن/ فنیل اِفرین)

اکتوکلد® روز (استامینوفن/ فنیل اِفرین)

(Acetaminophen / phenylephrine)
اکتوکلد® شب (استامینوفن/ فنیل اِفرین/ دیفن هیدرامین)

اکتوکلد® شب (استامینوفن/ فنیل اِفرین/ دیفن هیدرامین)

(Acetaminophen / Phenylephrine / Diphenhydramine)
اکتولوکاست (مونته لوکاست)

اکتولوکاست (مونته لوکاست)

ACTOLUKAST
پولبیرت (پیرفنیدون)

پولبیرت (پیرفنیدون)

Acetylcysteine

ساشه استیل سیستئین

قرص روکش دار 30، 60، 120 و 180 میلی گرمی فستوور تولید اکتوور

فستوور (فکسوفنادین)

FASTOVER
قرص 10 میلی گرمی لتیزن (ستیریزین) تولید اکتوور

لتیزن (ستیریزین)

LETIZEN
haydine هیدین

هیدین® (دس لوراتادین)

Haydine