آریزوور

آریزوور (آریپیپرازول)

ARIZOVER
آسنترا (سرترالین)
alventa

آلوینتا (ونلافاکسین)

ALVENTA
اس سیتاور (اس سیتالوپرام)

اس سیتاور (اس سیتالوپرام)

Escitover 10
تازادپ (میرتازاپین) اکتوور

تازادپ (میرتازاپین)

TAZADEP
بسه بندی داروی کوئنتیاکس (کوئتیاپین)

کوئنتیاکس (کوئتیاپین)

QUENTIAX
بسته بندی قرص یاسنال 5و10 یاسنال اکتوور