معرفی گروه دارویی

شرکت دارویی اکتوورکو

حوزه هاى درمانى مجموعه دارویی اکتوور

مجموعه دارویی اکتوور با بیش از 50 سال قدمت و تجربه در کنار به روزترین تکنولوژى تولید دارو در دنیا، بیش از 300 محصول دارویى در 15 حوزه دارویى و درمانى را عرضه مى کند.