معرفی سایت‌های تولید و تحقیق

شرکت دارویی اکتوورکو

معرفی سایت‌های تولید و تحقیق

مجموعه دارویی اکتوور در اواخر سال 1398، در راستای سند توسعه گروه و لزوم توجه به مبانی تولید علم و با توجه به اهداف بلند مدت نظام توسعه کشور با توجه به برنامه جهش اقتصادی و هموارسازی راه پر پیچ و خم کسب و کارهای نوپا در زمینه سلامت با محوریت غذا و دارو، تصمیم به راه‌اندازی یک مجموعه دانش بنیان در ایستگاه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف گرفت؛ این مجموعه در مرداد ماه سال 1399 با حضور معاون محترم علمى و فناوری رییس جمهور به بهره برداری رسید.
اکتوتک با برنامه ریزی منظم جهت رویکردى دانشگاه – صنعت محور به عنوان یک شتاب دهنده پیشرو در اتصال علم و عمل آغاز به کار نموده است تا هم نظریات دانش محور دانشگاهیان و جوانان نخبه کشورى با استفاده از ظرفیت هاى موجود در گروه اکتوور جامه عمل به خود گیرد و هم نقاط نیازمند به تحقیقات آزمایشگاهى گسترده موجود در بخش تولید از طریق دانشگاه به نتیجه برسد؛ لذا شتاب دهنده اکتوتک یک مجموعه تحقیق و توسعه پیشرفته با الزامات یک پارک علم و فناورى است که در آن مناظرات علمى جدى در خصوص مباحث گسترده علوم محقق مى گردد. این مجموعه با آزمایشگاهى صنعتى در اختیار محققین کشورى قرار دارد تا طرح هاى خود را با حمایت گروه اکتوور به انجام رسانند. گفتگو میان اندیشمندان دانشگاهى با بزرگان صنعت و پویش دانشجویى ناظر و نیز برگزارى نشست هاى رو در رو و کلاس هاى آموزشى کاربردى از دیگر ویژگى هاى این شتاب دهنده است. همچنین شتاب دهنده اکتوتک در فرآیند کارى ابتدا ایده ها و گروه هاى کسب و کارى که ضریب بالایى در کسب موفقیت در زمینه یاد شده دارند را شناسایى کرده و با در اختیار قرار دادن فضاى کار، امکانات شبکه سازى، کوچینگ و منتورینگ زمینه موفقیت شان را فراهم مى کند.

کارخانه های اکتوورکو ۱ و ۲
تولیدکننده بیش از ۶ میلیارد قرص و کپسول در سال

کارخانه اکتوورکو 1 در سال 1390 به عنوان اولین کارخانه تولیدی مجموعه اکتوورکو راه‌اندازی گردید.

کارخانه اکتوورکو 2 در راستای افزایش ظرفیت تولید و تأمین هرچه بیشتر نیازهای بیماران عزیز، به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و پرظرفیت‌ترین خطوط تولید قرص و کپسول در کشور در سال 1397 آغاز به کار کرد.

کارخانه اکتوورکو ۱

کارخانه اکتوور 1

کارخانه اکتوورکو ۲

از جمله ویژگی های منحصر بفرد کارخانه‌های اکتوورکو ۱ و ۲ می‌توان به سیستم کنترل هوشمند هوا و فشار، کلاس بندی منطبق برGMP و ظرفیت تولید هزاران کیلوگرم گرانول در روز اشاره کرد.

سایت بایوتکنولوژى

سایت بایوتکنولوژى
سایت اختصاصى تولید داروهاى نوترکیب و آنتى بادى هاى منوکلونال

سایت بایوتکنولوژى با بیش از 3000 مترمربع زیربناى کلى شامل 2000 مترمربع اتاق تمیز و ظرفیت تولید بیش از 40 میلیون ویال و سرنگ از پیش پر شده، در سال 93 با هدف تولید داروهاى نوترکیب مانند داروهاى ام اس و آنتى بادى هاى منوکلونال شروع به کار کرد.
در ابتداى سال 97 فاز 2 بایوتکنولوژى نیز با زیر بناى حدود 5000 مترمربع شامل 3000 مترمربع اتاق تمیز فعالیت خود را آغاز نمود. در این پروژه براى اولین بار در ایران و خاورمیانه از تکنولوژى Single-use bioreactor استفاده شده است.

ﺳﺎﯾﺖ اَﮐﺘِﺮو
ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ داروﻫﺎى ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن

اﮐﺘﺮو، ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺿﺪﺳﺮﻃﺎﻧﻰ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺎل 1397 ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎورى ﻫﺎى روز دﻧﯿﺎ و زﯾﺮﺑﻨﺎى ﺑﯿﺶ از 7000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﮐﺮج ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارى رﺳﯿﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ بیش از 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن وﯾﺎل، 300 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻗﺮص و 100 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﭙﺴﻮل را دارد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروى ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻮراﮐﻰ و ﺗﺰرﯾﻘﻰ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد GMP ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻰ، ﺳﺎﺧﺖ و راه اﻧﺪازى آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد OEB4 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اَﮐﺘِﺮو در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺎ اﺟﺮا، ﻣﻼﺣﻈﺎت اﯾﻤﻨﻰ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﯿﺪ دارو، ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ مدنظر بوده است. ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﮐَﺘِﺮو ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ داروﯾﻰ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎى ﺷﯿﻤﻰ درﻣﺎﻧﻰ، در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎى ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺴﮑﯿﻨﻰ و داروﻫﺎى ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻋﻮارض ﺳﺮﻃﺎن و ﺷﯿﻤﻰ درﻣﺎﻧﻰ ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ داروﺳﺎزى اکترو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺠﻬﺰﺗﺮﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات روز دﻧﯿﺎ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪات داروﯾﻰ در اﯾﺮان و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰ رود. اکترو ﺗﻠﻔﯿﻘﻰ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺷﺎﻟﻮده ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى آن اﺳﺖ. ﮐﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت اَﮐﺘِﺮو از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت رﮔﻮﻻﺗﻮرى ﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ.

سایت اکترو

سایت آﺗﻰ ﻓﺎرﻣﺪ

سایت آﺗﻰ ﻓﺎرﻣﺪ

سایت آﺗﻰ ﻓﺎرﻣﺪ
ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ داروﻫﺎى ﻫﻮرﻣﻮﻧﻰ

ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزى آﺗﻰ ﻓﺎرﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارى ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از ﺑﺰرگ ﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﻰ ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد، اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ داروﺳﺎزى ﺗﺨﺼﺼﻰ داراى اﺳﺘﺎﻧﺪارد GMP در ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﻮان ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ روز و رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ و ﮔﺴﺘﺮده در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، آﺗﻰ ﻓﺎرﻣﺪ را ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮑﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاى ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اروﭘﺎﯾﻰ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ داروﻫﺎى ﻫﻮرﻣﻮﻧﻰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺳﺎﯾﺖ اﻟﺒﺮز زاﮔﺮس
ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ داروﻫﺎى ﭘﺮﺧﻄﺮ

کارخانه داروسازی البرز زاگرس، تنها کارخانه ایرانی دارای استاندارد جهانی OEB5، با هدف تولید داروهایی با مواد اولیه پرخطر (Hazard)، جهت درمان بیماریهای مختلف از جمله ام اس، پیوند اعضاو ...، با خرید تجهیزات با ارز نیمایی در سال 1400 راه اندازی شد.  

ﺳﺎﯾﺖ اﻟﺒﺮز زاﮔﺮس