بسته بندی داروی تامسوور (تامسولوسین) شرکت اکتوور ایران

تامسوور (تامسولوسین)

tamsulosin
Dapoxetine

دوراکست (داپوکستین)

®Duraxet
ویزارسین (سیلدنافیل) 100 میلی گرم اکتوور

ویزارسین (سیلدنافیل)

VIZARSIN