جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی محصولات

  • دسته بندی محصولات

آتورکسین (آتورواستاتین)

آتورکسین (آتورواستاتین)

ATOREXIN
قرص آدانکور 10 تولید شرکت مرک آلمان

آدانکور®( نیکوراندیل)

Adancor
آریزوور

آریزوور (آریپیپرازول)

ARIZOVER
بسته بندی آسپرین تولید شرکت اکتوور

آساور (آسپیرین)

ASAVER
آسنترا (سرترالین)

آسنترا (سرترالین)

ASENTRA
alventa

آلوینتا (ونلافاکسین)

ALVENTA
آملوبر (آملودیپین)

آملوبر (آملودیپین)

AMLOBER
Irojet-Ferric carboxymaltose

آیروجت (فریک کربوکسی مالتوز)

Irojet (Ferric carboxymaltose)
اپرینسا (اپلرنون) داروی شرکت اکتوور

اپرینسا(اپلرنون)

EPRINSA
اس سیتاور (اس سیتالوپرام)

اس سیتاور (اس سیتالوپرام)

Escitover 10
نوپایرو ( استامینوفن)

استامینوفن – نوپایرو

NOPYRO
استیل سیستئین - شرکت داروسازی اکتوور

استیل سیستئین

ACETYLCYSTEINE