جستجوی پیشرفته

  • دسته بندی محصولات

  • دسته بندی محصولات

آتورکسین (آتورواستاتین)

آتورکسین (آتورواستاتین)

ATOREXIN
قرص آدانکور 10 تولید شرکت مرک آلمان

آدانکور®( نیکوراندیل)

Adancor
آریزوور

آریزوور (آریپیپرازول)

ARIZOVER
بسته بندی آسپرین تولید شرکت اکتوور

آساور(آسپیرین)

ASAVER
آسنترا (سرترالین)

آسنترا (سرترالین)

ASENTRA
alventa

آلوینتا (ونلافاکسین)

ALVENTA
آملوبر (آملودیپین)

آملوبر (آملودیپین)

AMLOBER
Irojet-Ferric carboxymaltose

آیروجت (فریک کربوکسی مالتوز)

Irojet (Ferric carboxymaltose)
اپرینسا (اپلرنون) داروی شرکت اکتوور

اپرینسا(اپلرنون)

EPRINSA
شکل دارویی اس سیتاور (اس سیتالوپرام) اکتوور

اس سیتاور (اس سیتالوپرام)

Escitover 10
استیل سیستئین - شرکت داروسازی اکتوور

استیل سیستئین

ACETYLCYSTEINE
Actop 20 شرکت اکتوور

اکتاپ (امپرازول)

ACTOP