فعالیت بدنی مناسب برای افراد مسن (حرکات قدرتی)

نویسنده:
اکتوورکو
تاریخ انتشار:
27 شهریور 1401
exercise-for-elderies

ورزش در تمام سنین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

1- بایستید. دستانتان را پشت یک صندلی بگذارید.


پاها به عرض شانه ها باز باشند. باید پشتتان صاف باشد.

باسن را به سمت پایین فشار دهید. به آرامی زانوها را خم کنید و بعد دوباره بایستید.

5  بار این حرکت را انجام دهید.

2- جلوی صندلی بنشینید. پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. به آرامی به جلو خم شوید.

به جلو نگاه کنید و از روی صندلی بلند شوید. از دستانتان برای بلند شدن استفاده نکنید. 

5 بار این حرکت را انجام دهید. هر چه آهسته تر این حرکت را انجام دهید، اثر بهتری خواهد داشت.

3-بایستید. دستانتان را پشت یک صندلی بگذارید.

پاشنه پاها را از زمین بلند کنید.

5  بار این حرکت را انجام دهید.

مطالب مرتبط

body dysmorphic disorders

اختلال بدشکلی بدن

Exercise in cold weather

ورزش و سرماخوردگی

spining

اسپینینگ

First-Aid

کمک های اولیه در مواجهه با مصدوم

Melatonin-and-insomnia

تاثیر ملاتونین بر بیخوابی