مناقصات و مزایدات

شرکت دارویی اکتوورکو

نوع انتشار:

فراخوان

کد فراخوان:

260093

نوع فراخوان:

مزایده

وضعیت:

غیرفعال

نوع برگزاری:

یک مرحله ای

مهلت تحویل اسناد:

1392/06/27

مزایده فروش یک دستگاه پیکان وانت

شرکت داروسازی آتی فارمد در نظر دارد نسبت به فروش یک دستگاه پیکان وانت 91 تک سوز اقدام نماید جهت هماهنگی بازدید به محل سایت واقع در کیلومتر 12 اتوبان قزوین -کرج-خروجی سوپا- بلوار سها خیابان برکت- بخش بازرگانی شرکت مراجعه نمایید.
9-92108641

مستندات پیوست

عنوان فایل فایل
فایل مزایدهhttps://www.actoverco.com/wp-content/uploads/2021/11/Sample-file.pdf

شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

مهلت تحویل اسناد

1392/06/27

محل بازگشایی پیشنهادها

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه

1392/06/27

تلفن تماس مربوط به آگهی