چارت سازمانی

شرکت دارویی اکتوورکو

چارت سازمانی (به انگلیسی: Organizational Chart) یک نمودار سلسله مراتبی از جایگاه های و مشاغل موجود در سازمان و ارتباط میان آنها است. این نمودار سلسله مراتب سازمان و جایگاه های شغلی موجود در تشکیلات را مشخص می کند. همچنین به صورت ساده ارتباط طولی و عرضی میان جایگاه های کاری و شغلی را مشخص می کند.

منظور ما از بازنگری و تهیه و تدوین و بروزآوری چارت سازمانی این بوده است که :

مزایای چارت سازمانی

و اما نمودار چارت سازمانی ما ….

چارت سازمانی