شرکت پخش سراسری دارو

شرکت دارویی اکتوورکو

اِﻟﯿﺖ دارو ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮى داروﯾﻰ

اِﻟﯿﺖ دارو، ﯾﮑﻰ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎى ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﮐﺘﻮوِر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ 22 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﻰ ﻓﻌﺎل در ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻀﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﯿﺶ از 30000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ واﺣﺪﻫﺎى ادارى و اﻧﺒﺎرﻫﺎ، در ﺗﻬﺮان و 21 ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﺳﺮاﺳﺮى دارو ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﮐﺎدرى ﺣﺮﻓﻪ اى ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻨﻰ )داروﺳﺎز(، ﺗﯿﻢ ﻓﺮوش، ﺗﯿﻢ ﻣﺎﻟﻰ، ﺣﺴﺎﺑﺪارى و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺒﺎردار ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻬﺘﺮ در ﺗﻬﺮان )200 ﻧﻔﺮ( و در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ) 400ﻧﻔﺮ(، ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎى اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﺎ 100 دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ 30 دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﻬﺮان و 70 دﺳﺘﮕﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

نقشه ایران