اشتغالزایی

شرکت دارویی اکتوورکو

گروه اکتوورِ و اشتغال زایی

هلدینگ اکتوور در راستاى رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، سرمایه گذارى وسیعى در تولید ملى، کارآفرینى و اشتغال زایى نموده است. سال هاى 1387 تا 1391 با برنامه ریزى و امید به آینده اى درخشان پایه ریزى موثرى در حوزه غذایى و دارویى انجام پذیرفت که نتیجه آن از سال 1392 تاکنون با سرمایه گذارى هوشمندانه پایه گذار بخشى از صنعت شد که این گروه را به بزرگترین هلدینگ دارویى در بخش خصوصى ایران و یکى از، بزرگترین گروه هاى تولیدکننده مواد غذایى کشور تبدیل نمود. در 9 سال اخیر جمعیت شاغل در این هلدینگ به حدود 5 برابر رسیده است. 

جمعیت شاغل در هلدینگ اکتوور در 9 سال اخیر
جمعیت شاغل در هلدینگ اکتوور در 9 سال اخیر

هلدینگ اکتوورِ و جوان گرایى

نمودار زیر، رده سنى شاغلین در هلدینگ اکتووِر را نشان مى دهد. این گروه در طى فعالیت خود از نیروى جوان در تمام جایگاه هاى شغلى استفاده کرده و با سرمایه گذارى در امر آموزش، در بهبود مهارت ایشان تاثیرگذار بوده است.

میانگین سنى شاغلین در گروه اکتووِر
میانگین سنى شاغلین در گروه اکتووِر