منشور حقوق مشتریان

شرکت دارویی اکتوورکو

روزی‌دهنده ما خداست و چشمان ما به دست اوست، اما هم او، روزی ما را حواله به مشتریان‌مان کرده است که به سمت ما هدایت می‌کند و ما، که همه در واقع کارکنان او هستیم را، فرمان به خدمت‌گذاری صادقانه و از صمیم دل به مشتریان و رعایت مردم‌داری و مداراگرایی و پاسداشت کرامت انسانی ایشان داده است و تاج خدمت به بندگانش را، به این شرط بر سر ما نهاده است که ایشان را محترم بشماریم و حقوق مشتری را پاس بداریم.